C kategorija


"C1E" kategorija

Kategorija sa kojom se stiče pravo upravljanja skupom vozila čije vučno vozilo spada u kategroiju C1, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila prelazi 750 kg, kao i da najveća dozvoljena masa skupa vozila ne prelazi 12.000 kg. Pravo polaganja ispita stiče se sa navršenih 18 godina života.

"CE" kategorija

Podrazumeva skup vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji C, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila je veća od 750 kg. Minimalan broj godina za polaganje ispita CE kategorije je 21.

Kandidat koji se odlučio za polaganje ove kategorije mora imati priloženu fotokopiju vozačke dozvole "C" kategorije i mora posedovati lekarsko uverenje za vozača "CE" kategorije (ne starije od šest meseci).

U nasoj auto školi za obuku i polaganje vozačkog ispita "C1E" i "CE" kategorije koristi se teretno vozilo marke ATEGO 815 D sa prikljucnim vozilom Zmaj.

Obuka podrazumeva 3 časa praktične nastave. Teoretski deo se NE polaže već samo praktični.

Reli

Sa nama je vožnja uživanje

Želimo da zajedno sa nama lako, brzo i jednostavno postanete dobar vozač.

Na usluzi su Vam naše prostorije i rad na računarima, gde možete savladati vozačku teoriju koja Vam je potrebna za polaganje teoretskog dela ispita.

Takodje Vam možemo obezbediti stručnu literaturu i dati sve potrebne informacije kako da najlakše i najbrže dodjete do vozačke dozvole.